ВОСТОЧНОУКРАИСКОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНСТВО
О КОМПАНИИ СЛОВАРЬ СТРАХОВЫХ ТЕРМЕНОВ ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЯХ КОНТАКТЫ
Страхование транспорта
Страхование имущества
Страхование ответственности
Личное страхование
Медицинское страхование
Страхование жизни
Страхование грузов
Страхование урожая
Страхование строительно- монтажных работ
Страхование ответственности экспедиторов
Агентская сеть
Наши награды
Туристические услуги
          Rambler's Top100  
Разработка WEB.UA
Страхование жизни

                                       ДОГОВІР

добровільного страхування життя за основною Програмою №5 “КАПІТАЛ (зразок)

                                            

1. предмет договору

1.1. Страховик за умовами   Договору і на підставі Правил добровільного страхування життя № Л1–01 від 21.03.2003р. (далі – Правила) бере під страховий захист як об’єкт страхування майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з життям кожної Застрахованої особи, зазначен­их у Списку застрахованих , що додається до цього Договору,   і здійснює страхову виплату при настанні страхового випадку, який відбувся під час дії Договору і підтверджений відповідними документами.

 

2. страхові випадки

 

2.1. Страховими випадками за цим Договором у відповідності з Правилами є:

2.1.1. Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору.

2.1.2 Смерть Застрахованої особи, що настала під час дії Договору.

2.2. Зазначений в пункті 2.1.2. Договору випадок визнається страховим, якщо:

а) він   мав місце під час дії Договору;

б)   він підтверджений документами, виданими компетентними органами у встановленому законодавством порядку;

в)   встановлено прямий і безпосередній причинний зв'язок між смертю Застрахованої особи і відповідним страховим випадком, визначеним у Договорі.

 

3. страхові суми, страхові ПЛАТЕЖІ

 

3.1. Страхові суми і страхові платежі по кожній конкретній Застрахованій особі згідно даної Програми страхування, зазначені у Списку застрахованих (Додаток до   Договору).

3.2. Розмір інвестиційного доходу, врахований при визначенні страхового тарифу, дорівнює 4% річних від нетто-премії, призначеної на формування страхового фонду для здійснення страхових виплат.

3.3. Страховик, за результатами отриманного ним інвестиційного доходу від розміщення коштів математичних резервів, може збільшувати розмір страхової суми без вимоги додаткової сплати страхових платежів, про що буде повідомлено Страхувальника. Таке збільшення страхової суми набуває чинності після внесення відповідних змін до Списку застрахованих .

3.4. У разі несплати Страхувальником чергового страхового платежу по конкретній Застрахованій особі, в розмірі та (або) у строки, що передбачені Договором, та протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення Страховиком письмового попередження Страхувальнику, Страховик має право в односторонньому порядку редукувати (зменшити) розмір страхової суми по цій Застрахованій особі, виходячи з фактично сплачених страхових   платежів.

3.5. Після редукування розміру страхової суми дія Договору продовжується з редукованими (зменшеними) розмірами страхової суми. Про редуковані розміри страхової суми Страховик повідомляє Страхувальника протягом 30 календарних днів після початку періоду страхування, за який необхідно було сплатити платіж. При цьому Договір із редукованими (зменшеними) розмірами страхової суми набирає чинності з 00 годин доби:

-         наступної за останнім періодом страхування, за який сплата чергового страхового платежу Страхувальником була виконана повністю (перше редукування);

-         наступної за останнім періодом страхування, в якому Договір діяв з редукованими страховими сумами (наступні редукування).

3.6. Редукування розміру страхової суми передбачає її перерахунок в сторону зменшення при відсутності надходження страхових платежів по Договору. Редукування страхової суми проводиться на протязі усього періоду, в якому Страхувальник повинен сплачувати страхові платежі, з періодичністю, якою передбачено сплату чергового страхового платежу.

Якщо після редукування розмір страхової суми по конкретній Застрахованій особі буде буде нижче еквіваленту 100 дол. США за курсом НБУ на дату редукування, то Договір відносно цієї Застрахованої особи припиняє свою дію з 00 годин доби, наступної за останнім періодом страхування, в якому редуковані страхові суми були вище мінімальних. Після припинення дії Договору Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму по цій Застрахованій особі.

Викупна сума - це сума, яка виплачується Страховиком   у разі дострокового припинення дії Договору і розраховується на день припинення дії Договору залежно від періоду, протягом якого він діяв.

Викупна сума дорівнює 0,4 резерву нетто-премій - при строку дії   Договору до 2-х років;

                                          0,5                                       - при строку дії   Договору від 2-х до 3-х років;

                                          0,6                                        - при строку дії   Договору від 3-х до 5-х років;

                                          0,7                                     - при строку дії   Договору від 5-х до 10-х років.

  3.7. Страхувальник має право за згодою Страховика відновити початковий розмір страхової суми, який було передбачено при укладенні Договору, у випадку, коли було здійснено її редукування (зменшення) згідно з п.3.4. Договору. У цьому разі між Страховиком та Страхувальником укладається додаткова угода до Договору, яка містить план (графік) погашення Страхувальником його заборгованості.

3.8. Додаткова угода до Договору про відновлення розміру страхової суми   набуває чинності з 00 годин доби, наступної за днем надходження всіх прострочених страхових платежів на поточний рахунок Страховика, якщо інше не передбачено у такій додатковій угоді.

3.9. Якщо відновлення початкових розмірів страхової суми здійснюється по закінченні терміну більше, ніж 3 (три) місяці після дати останньої сплати страхових платежів, Страховик має право вимагати результатів медичного огляду Застрахованої особи.

 

4. порядок СПЛАТИ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ  

4.1. Розмір першого страхового платежу за Договором складає:

 

4.2. Перший страховий платіж, повинен бути перерахований Страховику, або уповноваженій ним особі, в строк в строк до “_______ “__________________200 __ р.

4.3. В платіжному дорученні Страхувальник зобов’язаний вказати наступне призначення платежу:

“Страховий платіж за Договором № СУ. ____ . 05     від        __________   (без ПДВ)”.

 

 

4.4. К ожний черговий платіж за наступний період страхування повинен бути сплачений не пізніше останньої доби періоду, за який оплата вже виконана.

4.5. Якщо відповідальність Страховика встановлена не в національній валюті України, розмір наступних страхових платежів розраховується Страховиком по кожній Застрахованій особи з урахуванням зміни курсу валюти страхування   за курсом НБУ України на день внесення чергового страхового платежу.

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладається строком на 10 років і набуває чинності   з 00 годин першого дня місяця, наступного за тим місяцем, в якому було зараховано перший страховий платіж на поточний рахунок Страховика або його уповноваженої особи. Для окремої Застрахованої особи дія Договору закінчується з дати її смерті.

5.2. Місцем дії Договору є вся земна куля.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

6.1. У разі настання відповідного страхового випадку (.п.2.1.1 чи п.2.1.2.) Страховик зобов'язаний виплатити Вигодонабувачу Застрахованої особи страхові виплати в розмірі страхової суми, вказаної в Списку застрахованих .

6.2. Розміри страхових сум можуть перераховуватися протягом дії Договору з урахуванням надходжень страхових платежів від Страхувальника та інвестиційного доходу Страховика від розміщення коштів. У разі зміни розміру страхової суми внаслідок редукування (зменшення) (п.3.4.), або збільшення (п.3.3.), такі зміни оформляються додатком до Договору.  

7. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

7.1. Страхувальник, у разі настання страхового випадку Смерть Застрахованої особи, повинен повідомити про це Страховика у письмовій формі протягом десяти робочих днів з дати настання страхового випадку. При неможливості повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку, це повинен зробити Вигодонабувач або особа, яка претендує на право одержання спадщини Застрахованої особи у той же строк.

7.2. У разі настання страхового випадку “ Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору”, Страхувальник (Застрахована особа) повинен повідомити про це Страховика у письмовій формі протягом десяти робочих днів з дати настання страхового випадку.

7.3. У разі настання страхових випадків, Страховик здійснює наступні страхові виплати:

7.3.1. при дожитті Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору , -   страхову суму, розмір якої обумовлений у Списку застрахованих   цього Договору ;

7.3.2. у разі смерті Застрахованої особи, що настала під час дії Договору - страхову суму, розмір якої обумовлений у Списку застрахованих цього Договору .

7.4. Страхова виплата здійснюється Вигодонабувачу - при настанні страхових випадків, вказаних у п.п. 2.1.1., 2.1.2. Договору.

7.5. Для отримання страхової виплати Страховикові надаються такі документи:

7.5.1. у разі настання страхового випадку за п. 2.1.1. Застрахована особа особисто надає Страховику такі документи:

-             заяву про виплату;

-             документ, що посвідчує Застраховану особу (паспорт, посвідчення тощо);

7.5.2. у разі настання страхового випадку “С мерть Застрахованої особи, що настала під час дії Договору”, Вигодонабувачем особисто надаються:

-            заява про виплату;

-            документ, що посвідчує особу Вигодонабувача;

-            свідоцтво РАГСу про смерть Застрахованої особи або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть, або рішення суду про визнання Застрахованої особи такою, що померла або пропала безвісті;

-            рішення правоохоронних органів (у випадках, які зазначені у п. 9.3.7);

7.5.3. у разі, коли Вигодонабувач втратив права юридичної особи, помер, судом визнаний таким, що помер, втратив дієздатність, пропав без вісті або офіційно відмовився від отримання належної страхової виплати у разі смерті Застрахованої особи, особисто Спадкоємцем Застрахованої особи для отримання страхової виплати надаються:

-            заява про виплату;

-            документ, що посвідчує особу спадкоємця;

-            нотаріально засвідчене свідоцтво про право на спадщину;

-            свідоцтво РАГСу про смерть Застрахованої особи (і Вигодонабувача, якщо останній помер) або нотаріально засвідчені копії таких свідоцтв, або рішення суду про визнання Застрахованої особи (Вигодонабувача) такою особою, що померла або пропала безвісті;

-            нотаріально засвідчена письмова відмова Вигодонабувача від отримання належної страхової виплати, якщо така відмова мала місце;

-            рішення правоохоронних органів (у випадках, які зазначено у п.9.3.7.).

7.6. Страхова виплата здійснюється Страховиком на підставі заяви Застрахованої особи (Вигодонабувача чи Спадкоємця Застрахованої особи)   і страхового акта, який складається Страховиком у термін не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня одержання всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

7.7. Страхова виплата здійснюється в строк не більше 15 (п'ятнадцяти)   робочих днів з дня підписання страхового акту шляхом перерахування грошових сум на розрахунковий рахунок Вигодонабувача в банківській установі.

8. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

8.1. Не можуть бути застраховані особи, вказані в п.1.2. Правил.

8.2. Не вважається страховим випадком “Смерть Застрахованої особи”, за яким передбачається виплата страхової суми, якщо Застрахована особа померла в перший рік дії Договору внаслідок онкологічних хвороб, захворювань сердцево-судинної системи, СНІДу або пов`язаних зі СНІДом хвороб. В цьому випадку Страховик повертає Страхувальнику   суму сплачених протягом цього року страхових платежів по цій Застрахованій особі в повному обсязі.

8.3. Не вважається страховим випадком “Смерть Застрахованої особи” , за яким передбачається виплата страхової суми, внаслідок:

8.3.1. самогубства або наслідків замаху Застрахованої особи на самогубство, або навмисного спричинення нею собі тілесних ушкоджень, за винятком тих випадків, коли Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб, що підтверджується даними слідства;

8.3.2. вчинення Застрахованою особою дій, в яких правоохоронними органами встановлено склад злочину;

8.3.3. керування Застрахованою особою будь-яким самохідним транспортним засобом, що має двигун внутрішнього згоряння чи електродвигун, катером або моторним човном у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або у зв'язку із передачею керування цим транспортним засобом особі, яка перебувала в такому стані або не мала прав на керування цим засобом;

8.3.4. таких обставин, як війна, військові дії, участь Застрахованої особи у військових діях або військових навчаннях, революції, заколоті, повстанні, громадських заворушеннях , страйках, якщо Застрахована особа приймала у них участь на стороні призвідників, під час перебування Застрахованої особи в місцях позбавлення волі.

В цих випадках Страховик виплачує Вигодонабувачу або Спадкоємцю Застрахованої особи суму, розмір якої дорівнює 50% викупної суми, що розрахована на дату смерті Застрахованої особи згідно з п. 3.6. Договору.

8.4. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати за випадком “Смерть Застрахованої особи” , якщо Страхувальник або Вигодонабувач (Спадкоємець Застрахованої особи):

а) не повідомив вчасно у письмовій формі про настання страхового випадку без поважних на те причин, що створило Страховику перешкоди у визначенні обставин настання страхового випадку;

б) не надав необхідні документи та відомості, які підтверджують настання страхового випадку, та є необхідними для визначення причин настання страхового випадку;

в) вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку;

г) здійснив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Це обмеження не поширюється на дії, які пов’язані з виконанням Страхувальником або Застрахованою особою громадського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я. Дії Страхувальника або Застрахованої особи кваліфікуються згідно з законодавством України.

8.5. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати за випадком п.2.1.1. , якщо Застрахована особа надала Страховику свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку чи причини його настання, або свідомо неправдиві документи, необхідні для здійснення страхових виплат.

Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати можуть бути й інші випадки, передбачені законодавством України.

8.6. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком в випадках, наведених в 8.4., 8.5. Договору, та повідомляється Страхувальнику і особі, яка згідно з Договором має право на одержання страхової виплати, в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення. Відмова Страховика у страховій виплаті може бути оскаржена Застрахованою особою (Вигодонабувачем, Спадкоємцем Застрахованої особи) у встановленому законодавством України порядку.

 

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

9.1. Страхувальник має право:

9.1.1. ознайомитися з   Правилами страхування;

9.1.2. при укладанні Договору призначити за згодою Застрахованої особи громадян або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінити їх іншими особами до настання страхового випадку;

9.1.3. на зміну умов Договору страхування за згодою Сторін згідно з розділом 14 Правил. При цьому укладається додаткова угода до діючого Договору між Страховиком та Страхувальником;

9.1.4. достроково припинити дію Договору, відповідно до п.п.10.1., 10.4., 10.6. Договору ;

9.1.5. на отримання дублікату Договору у разі втрати оригіналу;

9.1.6 при укладанні Договору вимагати результатів медичного огляду від особи, по відношенню до якої проводиться страхування, та інші документи, необхідні для оцінки ймовірності настання страхового випадку “Смерть Застрахованої особи” ;

9.1.7. на отримання відповідної викупної суми у разі дострокового припинення Договору згідно з умовами п.3.6.

9.2. Страхувальник зобов'язаний:

9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі;

9.2.2. ознайомити Застрахованих осіб з їхніми правами та обов`язками, які передбачені в Договорі;

9.2.3. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений п.7.1.,7.2.;

9.2.4. при припиненні своєї діяльності повідомити про це Страховика не менш як за тридцять днів до ймовірної дати припинення діяльності.

9.2.6. при настанні страхового випадку   Смерть Застрахованої особи” повідомити про це Страховика протягом десяти робочих днів у письмовій формі ;

9.2.7. при припиненні своєї діяльності повідомити про це Страховика не менш як за тридцять днів до ймовірної дати припинення діяльності.

9.3. Страховик має право:

9.3.1. при укладанні Договору перевіряти надану Страхувальником інформацію щодо Застрахованих осіб, вимагати результати медичного огляду особи, яка має бути застрахованою, та інші документи, необхідні для оцінки імовірності настання страхового випадку;

9.3.2. не укладати або достроково припинити дію Договору у випадку надання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо невірних відомостей, які мають значення для оцінки ризику при прийнятті Застрахованного на страхування. При прийнятті рішення щодо припинення дії Договору -   письмово повідомити про це Страхувальника не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення його дії;

9.3.3. відмовити у страховій виплаті відповідно до умов п. 8.4., 8.5. Договору;

9.3.4. затримувати страхову виплату у випадках, коли у Страховика виникають обґрунтовані сумніви щодо причин та обставин настання страхового випадку Смерть Застрахованої особи ” але не більше, ніж на 6 місяців з моменту надходження заяви про виплату;

9.3.5. у випадках, які передбачено у п.3.4. Договору, в односторонньому порядку редукувати (зменшувати) розмір страхової суми за Договором;

9.3.6. у разі необхідності, робити запити про відомості, що пов'язані із страховим випадком “ Смерть Застрахованої особи” , до правоохоронних органів, медичних закладів та інших установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку;

9.3.7. відстрочити страхову виплату, якщо за фактом настання страхового випадку “ Смерть Застрахованої особи” порушено кримінальну справу, до припинення або закінчення розгляду справи, а також якщо у Страховика є підстави для проведення особистого розслідування за фактом настання страхового випадку (у такому разі строк відстрочки не може перевищувати тридцяти робочих днів);

9.3.8. отримати від Вигодонабувача (Спадкоємця Застрахованої особи) лікарське свідоцтво встановленого зразка про смерть Застрахованої особи (копію, завірену згідно чинного законодавства України) .

9.4. Страховик зобов'язаний:

9.4.1. ознайомити Страхувальника з Правилами страхування;

9.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити організаційні заходи щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;

9.4.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, передбачений п.7.6. Договору. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Застрахованій особі (Вигодонабувачу) неустойки (штрафу, пені) у розмірі 0,05% за кожний день прострочення;

9.4.4. у разі прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової виплати, повідомити про це Страхувальника (Застраховану особу), Вигодонабувача (Спадкоємця Застрахованої особи) у порядку та в терміни, які передбачено у розділі 8.6. Договору;

9.4.5. своєчасно повідомляти Страхувальнику про зміну власних реквізитів: адреси, телефонів, банківських реквізитів та інших відомостей, необхідних Страхувальнику для виконання його обов'язків перед Страховиком;

9.4.6. тримати в таємниці відомості про Страхувальника та Застраховану особу, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9.5. Застрахована особа має право:

9.5.1. ознайомитися з Правилами страхування;

9.5.2. при укладанні Договору за погодженням із Страхувальником призначити громадян або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінити їх за погодженням із Страхувальником іншими особами до настання страхового випадку;

9.6. Застрахована особа зобов'язана:

9.6.1. на вимогу Страховика та Страхувальника при укладанні Договору надати результати медичного огляду та інші документи, необхідні для оцінки ймовірності настання страхового випадку за п. 2.1.2 та інші документи, необхідні для виконання Страховиком своїх обов`язків щодо здійснення страхових виплат за Договором.

 

10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

10.1. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика (з урахуванням п.10.3.),   а також згідно п.15.1. Правил.

10.2. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за тридцять календарних днів до пропонуємої дати припинення дії Договору.

10.3. Дія Договору не може бути припинена Страховиком достроково, якщо на це не має згоди Страхувальника, який виконує всі умови Договору.

10.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом Страхувальника за цим Договором. Викупна сума розраховується математично на день припинення дії Договору.

10.5. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика, якщо Страхувальник порушує умови Договору, Страхувальнику повертається викупна сума.

10.6. Страхувальник може прийняти рішення щодо припинення дії Договору відносно конкретної Застрахованої особи. При цьому Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму згідно п.3.6. Договору.

10.7. Страховик за згодою Страхувальника та Застрахованої особи може внести зміни до   Договору, змінивши Страхувальника на Застраховану особу чи на іншого Страхувальника, з подальшим виконанням цією особою умов Договору.

10.8. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові внески було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення дії Договору.

10.9. Якщо в період дії Договору Страхувальник – юридична особа припиняє своє існування і встановлюються його правонаступники, права та обов’язки Страхувальника переходять до правонаступника.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом взаємних переговорів.   При неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів їх вирішення здійснюється згідно з законодавством України.

11.2. Спори між Страховиком і Страхувальником (Застрахованою особою) або Вигодонабувачем з приводу обставин настання страхового випадку і розміру страхових виплат можуть вирішуватися Сторонами з притягненням експертів і оплатою їх послуг Стороною, яка запрошує експерта.

12. ЗМІНИ ТА/АБО ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Зміни та/або доповнення до Договору можуть вноситись згідно розділу 14. Правил лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди, яка стає невід’ємною частиною цього Договору.

12.2. Сторона-ініціатор повинна повідомити іншу сторону про бажання внести зміни та/або доповнення до Договору протягом тридцяти календарних днів до дати початку дії запропонованих   змін та/або доповнень і запропонувати проект змін та/або доповнень для розгляду.

13. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ

13.1. Договір вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених Цивільним законодавством України. Також Договір визнається недійсним і не підлягає виконанню у разі, якщо його укладено після страхового випадку (Закон України “Про страхування”), або щодо осіб, які не можуть бути застраховані згідно Правил.

13.2. Договір визнається недійсним у судовому порядку.

 

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Договір складено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу.

15. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

1. Порядок оподаткування страхових платежів та страхових виплат регулюється законодавством України, яке чинне на дату здійснення таких платежів або виплат.

2. У разі виникнення додаткових податкових навантажень внаслідок дострокового припинення дії Договору, обов`язок сплати таких податків покладається на ініціатора припинення дії Договору.

 

 

Лавры Славы

Международная награда "Лавры Славы" -
за профессиональные достижения
в страховом бизнесе.Диплом лауреата рейтинга "100 кращих пiдприємств України"

Международная награда "Золотой Меркурий"
за вклад в оздоровление экономики Украины