ВОСТОЧНОУКРАИСКОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНСТВО
О КОМПАНИИ СЛОВАРЬ СТРАХОВЫХ ТЕРМЕНОВ ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЯХ КОНТАКТЫ
Страхование транспорта
Страхование имущества
Страхование ответственности
Личное страхование
Медицинское страхование
Страхование жизни
Страхование грузов
Страхование урожая
Страхование строительно- монтажных работ
Страхование ответственности экспедиторов
Агентская сеть
Наши награды
Туристические услуги
          Rambler's Top100  
Разработка WEB.UA
Страхование урожая

                                Договір № ___

  комплексного страхування витрат на посів та вирощування   сільськогосподарських культур

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.           Предметом цього Договору є добровільне страхування посівів озимих сільськогосподарських (с/г) культур, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, на випадок їх пошкодження або повної загибелі в результаті страхових подій, що зазначені в цьому   Договорі.

1.2. Об'єктом страхування є майновий інтерес, що не суперечить законодавству України, пов'язаний зі збереженням   посівів озимих с/г культур, що зазначені у Додатку №1 до цього Договору.

1.3. Договір укладається на підставі ліцензії серія АВ №299486 «Страхування фінансових ризиків»   від 13 лютого 2007 року, додатку №1 до правил добровільного страхування фінансових ризиків «Особливі умови добровільного страхування витрат на вирощування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень» від 10 жовтня 2006 року, положень Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" № 1877- IV від 24 червня 2004 року, Постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 2 березня 2006 року “Питання використання коштів державного бюджету за деякими програмами у сфері агропромислового комплексу” у обсязі та на умовах, викладених в цьому Договорі .

  1.4 .   Вигодонабувачем за цим Договором є:

____________________    _______________________________________.

 

                             2. УМОВИ СТРАХУВАННЯ

            2.1. Страховим ризиком за даним Договором є загибель або пошкодження посівів озимих с/г культур, що зазначені у Додатку №1 до даного Договору, у разі прямого впливу   з аморозку, ожеледі, вимерзання, граду або удару блискавки, землетрусу, лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю, пожежі, крім лісових пожеж, бурі, урагану, бурану, зливи, поводі, паводку, засухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню, епіфітотійного розвитку хвороб рослин, епіфітотійного розмноження шкідників рослин, вторинних хвороб рослин, внаслідок настання   перерахованих ризиків, протиправних дій осіб, що виражаються у крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень, зруйнуванні покриттів (несучих конструкцій) теплиць, парників, оранжерей, а також інших   подій, що пов'язані з несприятливими зимовими погодними умовами,   що перешкоджають поновленню вегетації даних культур після перезимівлі.

            2.2. Факт несприятливих природних явищ (погодних умов), які зазначені у п.2.1, повинний бути підтверджений регіональними підрозділами Управління гідрометеорологічного центра Міністерства екології та природних ресурсів.

            2.3. Випадок визнається страховим у разі наявності:

- посівів озимих с/г культур;

- факту несприятливого впливу на застраховані посіви озимих с/г культур подій, які перелічені у пункті 2.1;

- факту непоновлення вегетації після виходу із зими озимих с/г культур, у відношенні яких укладений даний Договір;

  - причинно-наслідкового зв'язку між фактом настання подій, що зазначені у п. 2.1 і фактом непоновлення   вегетації   після виходу з зими озимих с/г культур, у відношенні яких укладений даний Договір;

            Відсутність хоча б однієї з вищенаведених умов   виключає   визнання   Страховиком   випадку страховим.

            2.4. Страхова сума у відношенні застрахованих посівів с/г культур розраховується як добуток площі посівів озимих с/г культур, прийнятих на страхування, і суми, встановленої у межах планових витрат Страхувальника на посів і вирощування цих озимих с/г культур до поновлення вегетації після зими, але не пізніше, ніж до 01 квітня (із розрахунку на 1 га посівної площі даної озимої с/г культури). Для кожної ділянки страхова сума зазначена в Додатку 1, що є невід'ємною частиною даного Договору.

            2.5. Загальна страхова сума за цим Договором визначена у розмірі ______________________________________________________________    2.6. Франшиза за даним Договором   встановлена в розмірі 30% від страхової суми по кожному полю, що складає загалом ________

______________________________________________________________

            2.7. Страховий тариф встановлений у розмірі ________________________________.

            2.8. Страховий платіж за даним Договором   визначений в розмірі    ______________________________________________________________

            2.9.   Порядок оплати страхового платежу: одноразово/в розстрочку _____________

            2.9.1. Розміри страхових внесків і терміни їх оплати: ________________________ ______________________________________________________________

            2.10. При внесенні страхового платежу в розстрочку, у випадку несплати чергового страхового внеску   в обговорений термін і в зазначеному розмірі, даний Договір вважається таким, що втратив чинність з 00 годин дня, наступного за останнім днем   строку його сплати. При цьому внесена частина страхового платежу не повертається.

            2.11. Даний Договір набирає чинність з 00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу або першого страхового внеску у передбаченому цим Договором розмірі на розрахунковий рахунок Страховика, і діє до початку поновлення вегетації застрахованих посівів озимих с/г культур, що передбачена агротехнічними вимогами, але не пізніше 01 квітня 2007 року, з урахуванням умов зазначених у   п. 2.10 даного   Договору.

            2.12. Даний Договір страхування не передбачає відшкодування збитків, що пов'язані з врожайністю і якістю врожаю с/г культур.

             2.13. У всіх випадках Страховик не відшкодовує:

            2.13.1. Збитки, що викликані захворюваннями або пошкодженням шкідниками застрахованих с/г культур, факт яких не підтверджений компетентними органами як явище епітофітотії;

            2.13.2. Збитки, що викликані техногенними аваріями, забрудненням навколишнього природного середовища;

            2.13.3. Збитки, що викликані   діями   або розпорядженнями органів державної влади;

             2.13.4. Збитки, що виникли внаслідок воєнних дій усякого роду, громадянської війни, суспільних хвилювань, страйків, локаутів, конфіскацій, арешту, націоналізації, знищення або пошкодження майна за розпорядженням військової    або   цивільної влади, а також в результаті терористичних актів та їхніх наслідків.

             2.13.5. Збитки, що виникли внаслідок впливу ядерної енергії в будь-якій формі.

            2.13.6. Збитки, що виникли внаслідок порушення Страхувальником, його представником, членами їхніх родин, а також особами, що працюють у них по найму, встановлених правил збереження вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і предметів, або інших правил експлуатації, що   визначені для відповідних категорій майна.

            2.13.7. Збитки, що відбулися внаслідок грубого порушення агротехнічного процесу посіву та оброблення застрахованих озимих с/г культур, у тому числі ті, що викликані низьким рівнем організації праці, неякісним посівним матеріалом, та/або відсутністю у   Страхувальника необхідної кількості:

- паливно-мастильних матеріалів;

- робочої сили;

- насіння, посадкового матеріалу;

- добрив та ядохімікатів;

- сільгосптехніки та автотранспорту.

 

            3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

            3.1. Страхувальник має право:

            3.1.1. Ознайомитися з умовами   і Правилами страхування.

            3.1.2. Одержати страхове відшкодування   відповідно до умов даного Договору.

            3.1.3. Ініціювати внесення змін в умови даного Договору.

            3.1.4. Ініціювати дострокове припинення дії даного Договору.

            3.2. Страхувальник зобов'язаний:

            3.2.1. При укладенні і протягом дії даного Договору   надавати Страховику всю інформацію, що необхідна для оцінки і моніторингу прийнятих на страхування ризиків. Надавати представникам Страховика можливість проведення огляду посівів озимих с/г культур до укладення   Договору страхування, у період його дії і після настання страхового випадку.

            3.2.2. У погоджений із Страховиком термін до _________________________   здійснити спільний огляд сходів застрахованих озимих с/г культур зі складанням Акта про стан сходів. Зазначений Акт є невід'ємною частиною даного Договору.

            3.2.3. Повідомляти Страховика про всі договори страхування, що укладені у відношенні об'єкта страхування.

            3.2.4. Сплачувати страховий платіж в порядку і терміни, зазначені в даному Договорі.

            3.2.5. Дотримувати агротехнічних вимог посіву і вирощування озимих с/г культур, у відношенні яких укладений даний Договір.

            3.2.6. Негайно, як тільки стане про це відомо, повідомляти Страховика про зміну ступеня ризику.

            3.2.7. У випадку, якщо спостерігаються несприятливі погодні умови, що можуть привести до настання страхової події, тобто до загибелі або   пошкодженню посівів застрахованих озимих с/г культур, негайно сповістити Страховика будь-яким доступним способом, а протягом   наступних 3-х робочих днів направити Страховику заяву про це в письмовому   вигляді.

            У письмовому повідомленні повинні бути наведені найбільш суттєві відомості про несприятливі погодні умови, що встановилися та про можливу загрозу посівам   застрахованих озимих с/г культур, а саме: повинно бути відзначено,   яка з подій, зазначених у   п. 2.1 відбулася, відображені дата його настання, тривалість, інтенсивність та інші характеристики. У повідомленні також повинні бути зазначені номери ділянок посівів застрахованих с/г культур, на яких спостерігаються несприятливі погодні умови, відображені результати попереднього обстеження посівів безпосередньо після встановлення несприятливих погодних умов, зокрема: фаза розвитку на момент лиха; площа застрахованих посівів с/г культур, охоплена несприятливими погодними умовами. Одночасно з цим Страхувальник зобов'язаний звернутися до компетентних органів, що зазначені в п. 2.2 даного Договору, для одержання документів, які підтверджують факт несприятливих погодних умов, що можуть істотно вплинути на збереження   застрахованих посівів.

            3.2.8. Застосувати всі можливі заходи, у тому числі рекомендовані Страховиком, щодо ліквідації та обмеження наслідків встановлених несприятливих погодних умов, запобігання та/або зменшення збитку, порятунку застрахованих посівів озимих с/г культур, діяти так, ніби посіви озимих с/г культур не були   застраховані.

            3.2.9. Дотримувати правил і норм протипожежної безпеки, технологій захисту посівів озимих с/г культур, у відношенні яких укладений даний Договір.

            3.3. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:

            3.3.1. Протягом трьох робочих днів із дня встановлення факту загибелі або пошкодження посівів озимих с/г культур, у письмовому   вигляді заявити про подію Страховику.

            У письмовій заяві повинні бути наведені відомості, що підтверджують факт настання страхової події, додані документи компетентних органів, що підтверджують фактичний вплив несприятливих погодних умов, що стали причиною загибелі або пошкодження посівів застрахованих озимих с/г культур та інформація, повідомлена Страхувальником. У заяві також повинен бути наведений короткий опис характеру і ступеня пошкодження озимих с/г культур, зазначений номер ділянки (ділянок), на якому ці культури були посіяні, відображені результати обстеження посівів, площа, на якій загинули   або були ушкоджені посіви, окремо виділена площа посівів, яка намічена до пересівання або підсіву, наведені посилання на заяви , що були раніше направлені   Страховику відповідно до п. 3.2.7.

            3.3.2. Протягом п'ятнадцяти календарних днів після настання страхового випадку надати Страховику всі документи, що необхідні для розрахунку страхового відшкодування.

            3.3.3. Повідомити Страховика про намір пересівання або підсіву застрахованих озимих с/г культур і надати представнику Страховика можливість огляду полів до початку такого пересівання   або підсіву.

            3.4. Страховик має право:

            3.4.1. Перевіряти вірогідність відомостей, наданих Страхувальником про застраховані посіви, а також про причини та обставини настання страхового випадку, проводити власне розслідування причин і обставин настання страхового випадку. Для цього Страховик має право залучати третіх осіб.

            3.4.2. Вимагати від Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування у випадку, якщо про обставини, перелічені у п. 5.6, Страховику стало відомо   після виплати страхового відшкодування.

            3.4.3. Відстрочити виплату страхового відшкодування при необхідності додаткової перевірки причин і обставин страхової події і письмово сповістити про це Страхувальнику.

            3.4.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку невиконання Страхувальником   зобов'язань, зазначених у п.п. 3.2, 3.3 і в Правилах страхування, зазначених у п. 1.3 даного Договору.

            3.5. Страховик зобов'язаний:

            3.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами і Правилами страхування.

            3.5.2. У погоджений зі Страхувальником термін до ____________________________   здійснити спільний огляд сходів застрахованих озимих с/г культур зі складанням Акта про стан сходів.

            3.5.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення   всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування. Направити свого представника для огляду знищених або   пошкоджених озимих с/г культур   і складання протоколу огляду.

            3.5.4. При визнанні події, в результаті якої відбулася загибель застрахованих посівів озимих с/г культур, страховим випадком, здійснити виплату страхового відшкодування, відповідно до умов даного Договору.

            3.5.5. При   відмові або відстрочці у виплаті страхового відшкодування, повідомити про це Страхувальника в термін, необхідний для складання Страхового Акту, у письмовій формі і з обґрунтуванням причин відмовлення або   відстрочки.

            3.5.6. Зберігати в таємниці інформацію про Страхувальника, його майновий стан, що стала відома на стадії підготовки даного Договору та у період його дії, за винятком випадків, які передбачені чинним законодавством України.

 

            4. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ І РОЗРАХУНОК СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

            4.1. У випадку повної загибелі застрахованих посівів збиток визначається в розмірі фактично понесених Страхувальником витрат на посів і вирощування застрахованих озимих с/г культур, але не більше суми, розрахованої, виходячи з планованої величини витрат на 1 га, приведеної в Додатку 1 до даного Договору. Під повною загибеллю посівів с/г культур розуміється наявність середньої кількості паростків на 1 кв. метр посівної площі менш ніж 30 % від первісної щільності рослин. Первісна щільність рослин встановлюється в Акті про стан сходів застрахованих с/г культур.

            4.2. У випадку часткового збитку (якщо середня кількість паростків складає менш ніж 50 % від первісної щільності рослин), збиток визначається відповідно до таблиці, наведеної в Додатку 2 до даного Договору, у залежності від сорту застрахованих с/г культур, і середньої кількості паростків застрахованої с/г культури, що відновила вегетацію, на 1 кв. м посівної площі. Середня кількість паростків визначається шляхом підрахунку кількості рослин на 1 кв.м у декількох   довільних місцях кожного постраждалого поля. Сума збитку розраховується як добуток частки збитку, що визначається   відповідно до Додатка 2 даного Договору, посівній площі постраждалого поля і величини фактично понесених Страхувальником витрат на посів і вирощування застрахованої с/г культури відповідного сорту (крім вартості органічних добрив), але не більше суми, розрахованої, виходячи зі страхової суми   на 1 га, наведеної в Додатку 1 до даного Договору.

            4.3. Величина страхового відшкодування визначається в розмірі збитку, розрахованого відповідно до пп. 4.1, 4.2 даного Договору   за винятком франшизи, яка передбачена   в   п. 2.6. даного Договору.

            4.4. Якщо при укладанні даного Договору Страхувальнику надана розстрочка для внесення страхового платежу, то при виплаті страхового відшкодування Страховик утримує невнесену частину страхового   платежу   або переносить термін виплати страхового відшкодування до одержання страхового платежу в повному розмірі.

 

            5. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

            5.1. Для одержання страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний надати Страховику наступні документи:

            - письмова заява на виплату страхового відшкодування   з зазначенням номера Договору,   докладним описом страхової події і розрахунком   заявленої суми   збитку;

            - даний Договір з усіма додатками;

            - документи компетентних органів, що підтверджують факт і/або причину настання події з числа перерахованих у п. 2.1 даного Договору, що стала   причиною загибелі (пошкодження) застрахованих посівів с/г культур;

            - акт загибелі (пошкодження) застрахованих посівів озимих с/г культур, завірений підписами Страхувальника і керівника відповідного господарства, із зазначеними в ньому фактичною площею посіву загиблих озимих с/г культур і суми фактичних витрат на посів і вирощування застрахованих с/г культур на момент настання страхової події з доданням документів, що підтверджують розмір фактичних витрат Страхувальника на вирощування застрахованих озимих с/г культур;

            - інші документи,   які необхідні для встановлення факту настання страхової події і розрахунку розміру страхового відшкодування.

            5.2. Підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий Акт. Страховий Акт оформлюється Страховиком на підставі письмової Заяви Страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини та обставини, а також розмір заподіяного збитку.

            5.3. У випадку, якщо наданих Страхувальником документів недостатньо для підтвердження факту настання страхового випадку, визначення причин і обставин його настання, а також розміру заподіяного збитку, Страховик письмово повідомляє Страхувальника (Заявника) про необхідність проведення додаткового розслідування причин і обставин настання страхового випадку, одержання додаткових експертних висновків про розмір заподіяного збитку або інших документів і/чи інформації, необхідної для виплати. При цьому Страховик направляє запити в компетентні органи про надання відповідних документів і інформації. Термін складання Страхового Акта при цьому відкладається до моменту одержання такої інформації.

            5.4. Страхове відшкодування виплачується протягом 30 днів після оформлення і підписання Страхового Акта.     

            5.5. Страховик несе відповідальність за прострочення у виплаті страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу,   пені),   у розмірі   0,01 % від суми страхового відшкодування за кожний   день прострочення.

            5.6. Виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо:

            5.6.1. Загибель або пошкодження посівів озимих с/г культур, у відношенні яких укладений даний Договір, відбулася з вини Страхувальника.

            5.6.2. Страхувальник до огляду Страховика і складання останнім відповідного акта, зорав загиблі посіви озимих с/г культур, провів пересівання (підсів) або   допустив на загиблих посівах випас худоби.

            5.6.3. Страхувальник несвоєчасно повідомив про настання події, що призвела до настання страхового випадку і про настання страхового випадку без поважних на те причин.

            5.6.4. Страхувальник грубо порушив агротехнічні норми вирощування застрахованих с/г культур або умови даного Договору страхування, що призвело до додаткового збитку   або перешкоджає   встановленню причин   і розміру збитку.

            5.6.5. Страхувальник створював перешкоди Страховику при визначенні причин і обставин загибелі застрахованих озимих с/г культур, характеру і розміру збитку.

            5.6.6. Страхувальник надав свідомо невірні відомості   про об'єкт страхування.

            5.6.7. Страхувальник одержав повне відшкодування збитків за даним Договором від третіх осіб.

 

            6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ .

6.1. Зміни умов цього Договору здійснюється за взаємної згоди Страхувальника і Страховика, на підставі письмової заяви однієї зі сторін, протягом   п'яти днів з моменту отримання заяви іншою стороною і фіксуються шляхом переоформлення цього Договору. Про переоформлення Договору страхування Страховик повідомляє Орган, який забезпечує виплату Страхувальнику аграрної страхової субсидії, що була отримана, чи якщо її отримання планується Страхувальником.

6.2. Якщо будь-яка зі сторін не згодна на внесення змін в цей Договір, в той же строк (див.п.6.1) вирішується питання про дію Договору на попередніх умовах, з урахуванням норм, наведених в п. 6.4 цього Договору. З моменту отримання заяви однієї зі сторін до моменту прийняття рішення, що випливає з п.6.1, цей Договір продовжує діяти на попередніх умовах.

6.3. Дія цього Договору припиняється:

6.3.1. Після закінчення строку дії Договору;

6.3.2. При виконанні Страховиком зобов'язань за цим Договором у повному обсязі;  

6.3.3. При несплаті Страхувальником      страхового платежу       чи його частини в обумовлені цим Договором строки та в зазначеному розмірі;

6.3.4. При   виявленні в результаті спільного огляду, здійсненого до _____________________, відсутності чи недостатньої кількості сходів, недосягнення рослинами необхідної фази розвитку до припинення вегетації перед входом у зиму. При цьому цей Договір вважається достроково припиненим у відношенні ділянок, на яких спостерігаються несприятливі сходи чи їхня відсутність. Перелік ділянок, у відношенні яких припиняється цей Договір страхування, вказується в Акті огляду полів, підписаному сторонами. При цьому Страховик повертає Страхувальнику   страхові платежі, сплачені за страхування відповідних полів (ділянок), за винятком витрат Страховика на ведення справи.

6.3.5. В інших випадках, передбачених чинним   законодавством України.

6.4. Цей Договір може бути припинений з ініціативи однієї зі сторін. Про намір достроково розірвати цей Договір сторони зобов'язані сповіщати одна одну не менше, ніж за 30 днів до передбачуваної дати розірвання. При цьому:

6.4.1. Якщо Страхувальником була отримана аграрна страхова субсидія чи її отримання планується, цей Договір може бути розірваний:

6.4.2. З ініціативи Страхувальника внаслідок   порушення     Страховиком   умов цього     Договору. При цьому страхові внески повертаються Страхувальнику повністю.

6.4.3. З ініціативи    Страховика    внаслідок   порушення   Страхувальником   умов   цього   Договору. При цьому Страхувальнику повертається частина сплачених страхових платежів за неминулий строк дії даного Договору, з урахуванням порядку оплати страхового платежу, передбаченого пп. 2.5 – 2.9 цього Договору, за винятком накладних витрат Страховика на ведення справи від цієї частини і здійснених за цим Договором страхових виплат.

6.4.5. Про розірвання   цього    Договору Страховик     повідомляє    Орган, який забезпечує виплату Страхувальнику аграрної страхової субсидії, що була отримана, чи її отримання планується Страхувальником.

6.5. Якщо Страхувальником не була отримана аграрна страхова субсидія і її отримання не планується, то у випадку дострокового припинення дії цього Договору сплачені страхові платежі повертаються Страхувальнику повністю, якщо:

6.5.1. Страховик порушив умови даного Договору.

6.5.2. Цей Договір розірвано з ініціативи Страховика не внаслідок порушення Страхувальником умов цього Договору.

6.5.3. У випадках дострокового припинення цього Договору з причин, не вказаних в п. 6.5. цього Договору, Страхувальнику повертається частина сплачених страхових внесків за неминулий строк дії цього Договору, з урахуванням порядку оплати страхових платежів, передбаченого цим Договором, за винятком накладних витрат Страховика на ведення справи від цієї частини і здійснених за даним Договором страхових виплат.

           

                     7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

            7.1. Сторони звільняються від відповідальності   за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, що виникли після укладання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, що сторона не могла запобігти доступними способами. Строк дії зобов'язань у даному випадку відсувається відповідно до часу, протягом   якого діяли такі обставини.

            7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини нездоланної сили, на які сторона не може впливати   і за виникнення яких не несе відповідальності, такі як: війна, бойові дії, суспільні безладдя, державний переворот, а також рішення і дії державних органів, якщо такі обставини можуть привести до об'єктивної неможливості для сторін (сторони) виконати свої зобов'язання за даним Договором.

            7.3. Свідчення, видане торгово-промисловою палатою України чи іншими компетентними органами, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості форс-мажорних обставин.

            7.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше 10 днів з моменту настання форс-мажорних обставин, сповістити іншу сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.

            7.5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом   3 (трьох) послідовних місяців, кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, без права відшкодування можливих збитків.

            Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них.

 

8. ІНШІ УМОВИ

            8.1. Сторони зобов'язані сповіщати один одного про всі зміни у своїй діяльності, що можуть вплинути на дотримання умов даного Договору.

            8.2. Суперечки за даним Договором, розглядаються безпосередньо сторонами шляхом переговорів, або органом, уповноваженим відповідно до чинного законодавства України, розглядати такі суперечки.

            8.3. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору,   Правилам страхування, які   зазначені в п. 1.3 даного Договору   і чинного   законодавства.

            8.4. Умови, не обговорені даним Договором   регламентуються Правилами страхування, зазначеними в п. 1.3 даного Договору, і чинним   законодавством України.

            8.5. Невід'ємною частиною даного Договору є:

             - Заява на страхування

             - Додаток №1 на ___________аркушах;

             - Додаток №2 на ___________аркушах;

              - Акт про стан сходів застрахованих озимих с/г культур (оформляється після спільного огляду сходів представниками Страхувальника і Страховика).

             - Технологічна карта вирощування застрахованої культури;

             - Копія карти внутрішнього господарського користування із означеними на неї застрахованими ділянками

           

 

 

  Додаток 1   до Договору №___________від _________200_р.

 

 

ПЕРЕЛІК

полів (ділянок), прийнятих на страхування посівів.

Вид сільськогосподарської культури _____________________________________           

 

 

№ поля

(ділянки)

Розмір поля         ( ділянки ), га

Сорт

с/г культури

Страхова сума

для с/г культури

(на 1 га), грн.

Страхова сума

для с/г культури

(на ділянку), грн.

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

Загальна страхова сума ______________________________________________________________

 

      

 

             Страхувальник                                                        Страховик

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                       до Договору   №______від _________200_р

 

 

Таблиця

залежності величини збитку від середньої кількості паростків

застрахованої культури, що відновила вегетацію після зими

 

Середня кількість паростків, що

відновили вегетацію після зими

(у % від первісної щільності рослин)

 

Частка збитку, %

50

0

49

2

48

4

47

6

46

8

45

10

44

14

43

18

42

22

41

26

40

30

39

36

38

42

37

48

36

54

35

60

34

68

33

76

32

84

31

92

30

100

 

 

 

 

Страхувальник                                                                                           Страховик

 

Лавры Славы

Международная награда "Лавры Славы" -
за профессиональные достижения
в страховом бизнесе.Диплом лауреата рейтинга "100 кращих пiдприємств України"

Международная награда "Золотой Меркурий"
за вклад в оздоровление экономики Украины